تغییر اندازه فونت:

اخبار

تعرفه تبلیغات
در جداول زیر رنج قیمت تقدیم می شود.


آگهی مجلات

طراحى آگهى یک صفحه ى مجله قیمت پایه 100000 تومان

طراحى آگهى یک چهارم، یک دوم و یا تما م صفحه ى روزنامه قیمت پایه 100000 تومان

طراحى یک پارچه بدنه ى اتوبوس هاى بزرگ قیمت پایه 200,000 تومان

طراحى تبلیغاتى براى پشت اتوبوس قیمت پایه 100,000 تومان

طراحى تبلیغات محیطى مانند بیل بوردها، عرشه ى پلها و ... قیمت پایه 180,000 تومان

طراحى تبلیغاتى بر روى استندها و موارد مشابه قیمت پایه , 150000 تومان

طراحى تابلوى سردر فروشگاه قیمت پایه 120000 تومان

طراحى بدنه ى اتومبیل هاى پخش قیمت پایه 250000 تومان

طراحى تبلیغات فروشگاهى، هر مورد قیمت پایه 200,000 تومان

دستمزد تدوین، ایده پردازى و طراحى برنامه ى تبلیغاتى (کمپین) جداگانه محاسبه می شود. در طراحى تابلو سردر فروشگاه، براى هرنوع تغییر در اندازه 8 ٪ قیمت پایه به عنوان دستمزد محاسبه می شود. هزینه ى خدمات دیگر مانند عکاسى، تدوین شعار، طراحى براى قطع بزرگ، نقاشى و تصویر سازى جداگانه حساب می شود.


تبلیغات فروشگاهى شامل:
وسیله ى اطلاع رسانى در فروشگاه ها که از سقف :(Dangler or Hanger) هنگر یا دنگلر آویزان می شود. وسیله ى اطلاع رسانى در فروشگاه است که به قفسه یا طبقه ى فروشگاه :(Wobblers) وابلر متصل می شود و با حرکت در اثر جریان هوا و یا عبور افراد نظر خریداران را جلب می کند. (نوع متداول آن با طلق و مقوا ساخته می شود.) برچسب اطلاع رسانى که معمولا جهت چسباندن بر روى شیشه یا کف :(Sticker) استیکر فروشگاه استفاده می شود. وسیله اى است که از عرض طبقات براى اطلاع رسانى در :(Shelf talker) شلف تاکر قفسه هاى فروشگاهى استفاده می کند. معمولا یا مقوایى است (که تا خورده، نیمى از آن بر روى قفسه و زیر محصول قرار می گیرد و نیم دیگر بر روى پیشانى طبقه یا قفسه قرار می گیرد) و یا نوارى است که به بدنه ى قفسه می چسبد. ابزار اطلاع رسانى است که معمولا بر روى مقوا یا طلق چاپ شده و :(Bunting) بانتینگ به صورت ریسه (تکرار یک یا چند طرح مرتبط) از یک سو به سوى دیگر فروشگاه کشیده می شود. منظور ماکت نمایش محصول یا تبلیغات آن می باشد :(Maquette or Monument) ماکت که می تواند در سایز واقعى یا بزرگتر باشد. معمولا در قسمت ورودى فروشگاه ها بر روى زمین قرار می گیرد. ماکت می تواند دو بعدى یا سه بعدى باشد. بدیهى است درصورت سه بعدى بودن، طراحى هندسى آن جداگانه محاسبه می گردد.


بروشور
بروشور مجموعه اى از اطلاعات یا توضیحات درباره ى یک شرکت، یک محصول و یا خدمات است که می تواند از دو تا هر تعداد صفحه باشد. معمولا یک بروشور به صورت یک پارچه (جلد و صفحات داخلى) توسط یک طراح، طراحى و اجرا می شود. طراحى بروشور تا 8 صفحه، هر صفحه قیمت پایه 250000 تومان

طراحى بروشور تا 16 صفحه، 350000 تومان
طراحى بروشور بیش از 16 صفحه، هر صفحه قیمت پایه 300,000 ریال هزینه ى تصویر سازى، حروف چینى، ترجمه، عکاسى، اسکن تصویرها و موارد دیگر جداگانه حساب می شود.کاتالوگ

کاتالوگ اطلاعات طبقه بندى شده اى از مجموعه محصولات و یا خدماتى است که می تواند از چند صفحه تا ده ها و یا صدها صفحه باشد. ممکن است جلد کاتالوگ جداگانه طراحی شده و صفحه هاى داخلى به صورت ثابت و یا مشابه صفحه آرایى می شوند. طراحى جلد کاتالوگ (شامل رو و پشت جلد و عطف) قیمت پایه 200000 تومان

طراحى ساختار کلى کاتالوگ و صفحه هاى داخلى تا 16 صفحه قیمت پایه 80000 تومان

اجراى صفحه هاى داخل از 16 صفحه به بعد هر صفحه قیمت پایه 50000 تومان

پوستر
طراحى پوستر قیمت پایه 3,000,000 ریال
هزینه ى خدمات دیگر مانند عکاسى، خوشنویسى، اسکن و تدوین شعار جداگانه حساب می شود.


فولدر
طراحى فولدر تبلیغاتى قیمت پایه 3,000,000 ریال هزینه ى خدمات دیگر مانند عکاسى، اسکن، طراحى شعار و موارد دیگر، جداگانه حساب می شود. بسته بندى طراحى بسته بندى قیمت پایه 22,000,000 ریال

طراحى برچسب کالا قیمت پایه 2,000,000 ریال
طراحى ساک خرید قیمت پایه 1,200,000 ریال

طراحى بسته بندى، برچسب و ساک خرید شامل طرح گرافیک، طرح هندسى ساده و طراحى تیغ است. هزینه ى خدمات دیگر مانند طراحى هندسه ى ویژه براى بسته بندى، عکاسى، انتخاب نام، تدوین شعار، طراحى نشانه یا نشانه نوشته و فرم بندى خاص براى لیتوگرافى و چاپ جداگانه حساب می شود. ٪ 30 براى طراحى نسخه هاى دیگر از بسته بندى اصلى و یا تغییر در اندازه، براى هر مورد قیمت پایه محاسبه می شود.


صفحه هاى وب و چند رسانه اى

طراحى ساختار کلى و ایده پردازى سایت قیمت پایه 2,000,000 ریال

باتوجه به رشد روز افزون فن آورى هاى اینترنتى، ساختار سنجش صفحات وب با تعرفه ى سال هاى گذشته تغییر کرده و سعى شده است از سنجش خطى و بر مبناى تعداد صفحات، نگاه چاپى به وب، پرهیز شود. گرچه نرخ طراحى صفحات وب به صورت جداگانه نیز درج شده است، اما پیشنهاد انجمن، تعیین نرخ بر مبناى پروژه و ارتقاى کیفى طراحى وب است. برنامه نویسى، اجرا و آماده سازى صفحات وب جزو وظایف طراح نیست و جداگانه محاسبه می شود. درکلیه ى موارد فوق هزینه هاى تصویرسازى، ترجمه، عکاسى، تصویرهاى متحرک، تهیه و تولید موسیقى، برنامه نویسى هاى پرکار براى بانک هاى اطلاعاتى و موارد اجرایى با نرم افزار(فلش)، به روز کردن اطلاعات نوشتارى و تصویرى صفحات وب، بدون تغییر در طراحى، جداگانه حساب می شود. تیتراژ فیلم، هر دقیقه (حداقل دو دقیقه محاسبه می شود) قیمت پایه 22,000,000 ریال

بنر متحرک براى سایت، یک طرح و حداکثر در سه اندازه قیمت پایه 3,000,000 ریال


متحرک سازى نشانه قیمت پایه 4,000,000 ریال

میان برنامه (وله)، کلیپ تصویرى، هر ثانیه قیمت پایه 600,000 ریال

سنجش ثانیه اى براى گرافیک متحرک یک پیشنهاد است و می تواند به صورت یک پروژه ى مستقل به صورت کلى و با رایزنى طرفین برآورد و ازریابى شود. هزینه هاى تصویر سازى، ترجمه، عکاسى، تهیه و تولید موسیقى جداگانه حساب می شود.


نشانه
طراحى نشانه یا نشانه نوشته قیمت پایه 4,000,000 ریال

طراحى نشانه نوشته ى لاتین براى یک نشان فارسى، یک طراحى مجزا محسوب می گردد. چنانچه نوشته ى زیر نشانه محدود به انتخاب فونت باشد، جزو طراحى نشانه است و مبلغى اضافه نمی شود.


اوراق ادارى

طراحى یک مجموعه ى اوراق ادارى شامل:
سربرگ، پاکت نامه، فولدر، کاغذ یادداشت و کارت ویزیت قیمت پایه3,000,00 ریال

طراحى اوراق ادارى مانند اسناد حسابدارى، قبض دریافت و پرداخت، فاکتور و صور تحساب و موارد نظیر، تا پنج مورد قیمت پایه 4,500,000 ریال
مناسب سازى اوراق ادارى براى هر زبان دیگر، بر اساس طرح اصلى، 20 ٪ به قیمت پایه اضافه می شود.
دستمزد طراحى یک جزء از طراح ىهاى اوراق ادارى یک سوم قیمت پایه حساب می شود.
چنانچه فولدر طراحى تیغ ویژه داشته باشد، طراحى تیغ، جداگانه و یک پنجم قیمت اوراق ادارى محاسبه می شود.
براى طراحى پاکت هاى دیگر، دستمزد جداگانه حساب می شود. اوراق بهادار و بن هاى خرید طراحى برگ سهام، چک، سپرده هاى مالى اعتبارى بانکى و... هر برگ قیمت پایه 6,000,000 ریال

طراحى هر برگ بن خرید قیمت پایه 4,000,000 ریال

براى طراحى گونه هاى دیگر از هر یک از طرحهاى بالا، براى هر برگ، 30 ٪ قیمت پایه حساب می شود. هزینه ى خدمات دیگر مانند اسکن، طراحى خط یا اعداد ویژه و... جداگانه حساب می شود. هزینه ى خدمات اضافى براى افزایش ضریب امنیت در طرح، جداگانه حساب می شود. طراحى گونه هاى دیگر از طرح اولیه، هولوگرام ها و... جداگانه حساب می شود.
گواهینامه و کارت ضمانت طراحى انواع گواهینامه، دیپلم و موارد نظیر قیمت پایه 5,500,000 ریال

طراحى انواع کارت ضمانت و گارانتى و موارد نظیر قیمت پایه 4,000,000 ریال


هزینه ى خدمات اضافى براى افزایش ضریب امنیت در طرح، جداگانه حساب می شود.

پیکتوگرام
طراحى پیکتوگرام براى یک سرى، حداقل هفت مورد قیمت پایه 15,000,000 ریال


دفترچه ى راهنما

دفترچه ى راهنما به مجموعه اطلاعات توضیحى درباره ى یک کالا و یا توضیح چگونگى کارکرد یک محصول اطلاق می شود. طراحى و اجراى دفترچه ى راهنما معمولا یک پارچه و توسط یک طراح انجام می شود. ممکن است مجموعه محصولات یک شرکت با دفترچه راهنما هایى با جلدهاى یکسان و صفحه هاى داخلى گوناگون طراحى شوند.
طراحى پشت و روى جلد دفترچه ى راهنما قیمت پایه 2,000,000 ریال
طراحى و اجراى صفحه هاى داخلى هر صفحه قیمت پایه 300,000 ریال
طراحى جدول و نمودار، هر مورد قیمت پایه 800,000 ریال
هزینه ى تصویرسازى، حروف چینى، ترجمه، عکاسى، اسکن تصویرها و موارد دیگر جداگانه حساب می شود.

کتاب

طراحى ساختار و شکل کلى جلد براى یک گروه کتاب (یونیفورم) قیمت پایه 14,000,000 ریال
طراحى ساختار و شکل کلى متن براى یک گروه کتاب قیمت پایه 9,000,000 ریال
طراحى رو، پشت و عطف هر کتاب قیمت پایه 5,000,000 ریال
طراحى و صفحه آرایى کتابهاى تصویرى و ،(Book Design) کتابهاى نوشتارى خاص هر صفحه قیمت پایه 500,000 ریال
هزینه ى خدمات دیگر مانند طراحى نشانه و یا نشانه نوشته، تصویر سازى و موارد دیگر جداگانه حساب می شود.تقویم و سررسید

طراحى تقویم دیوارى تک برگ سالانه قیمت پایه 8,000,000 ریال
طراحى تقویم دیوارى فصلى به اضافه ى جلد (پنج صفحه) قیمت پایه 8,000,000 ریال
طراحى تقویم دیوارى ماهیانه به اضاف هى جلد (سیزده صفحه) قیمت پایه 9,000,000 ریال
طراحى ماکت کلى سر رسید روز شمار، هفته شمار، ماه شمار ، هر مورد قیمت پایه 12,000,000 ریال طراحى ماکت کلى تقویم رومیزى قیمت پایه 10,000,000 ریال
طراحى ماکت کلى تقویم زیر دستى قیمت پایه 4,000,000 ریال
طراحى ماکت کلى و برگ هاى داخل دفتر یادداشت قیمت پایه 3,500,000 ریال
طراحى تقویم شامل دستمزد طراحى ماکت کلى و صفحه آرایى کلیه ى برگ هاى آن می شود. هزینه ى خدمات دیگر مانند طراحى برگ هاى ویژه، طراحى هندسه و تیغ ویژه، طراحى نشانه و یا نشانه نوشته، عکاسى یا تصویر سازى، جداگانه حساب می شود. دستمزد طراحى مجموعه ى فونت اعداد جداگانه حساب می شود.

لوح فشرده و کاست طراحى لوح فشرده (سی دى) و صفحات داخل و پشت به همراه طراحى روى حلقه ى آن قیمت پایه 8,000,000 ریال
طراحى جلد کاست، صفحات داخل و پشت و برچسب آن قیمت پایه 2,000,000 ریال

درصورتى که جلد کاست، هم طرح جلد لوح فشرده باشد، قیمت آن 30 ٪ قیمت پایه ى لوح فشرده حساب می شود. درصورتى که ضرورت طراحى بسته بندى براى هریک از موارد بالا به وجود بیاید، اساس قیمت گذارى، قیمت پایه ى بسته بندى خواهد بود. دستمزد طراحى هرنوع کتابچه ى همراه لوح فشرده و یا کاست مطابق دستمزد طراحى صفحه هاى داخلى بروشور برآورد می شود.طراحى کارت

طراحى کارت، کارت دعوت، تبریک و موارد نظیر قیمت پایه 3,000,000 ریال
طراحى کارتهاى بانکى، اعتبارى، تلفن و موارد نظیر قیمت پایه 12,000,000 ریال
هزینه ى خدمات دیگر مانند عکاسى، اسکن، خوشنویسى و تدوین شعار جداگانه حساب می شود.مشاوره و نظارت فنى

مشاوره و مدیریت براى تعیین خط مشى و سیاست کلى کار، هر ساعت قیمت پایه 1,700,000 ریال

هرنوع خدمات دیگر که به صورت طراحى و موارد نظیر، مشاور عهده دار انجام آن شود طبق تعرفه ى قیمت هاى موجود ارزش گذارى می شوند. نظارت فنى کارمزد هرگونه پیگیرى و نظارت فنى در عرصه ى تکمیل و به سرانجام رساندن طراحى گرافیک، مانند نظارت بر امور لیتوگرافى، عکاسى، چاپ، صحافى و موارد مشابه تا سقف د ه میلیون ریال هزینه به عنوان مبلغ حداقل قیمت پایه 2,200,000 ریال

بیش از مبلغ فوق قیمت پایه 20 ٪ کل هزینه ها به صورت توافقى و برحسب نوع کار تعیین کارمزد پایه بر اساس جمع کل هزینه هاى کار شامل دستمزدها و خدمات به علاوه هزینه ى مواد مانند: کاغذ، فیلم و زینک، چاپ، صحافى و... صورت می گیرد.

۵ تیر ۱۳۹۳ ۲۰:۱۰
تعداد کلیک: ۱,۵۰۱

اظهار نظر

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
 
نام فرستنده :
پست الکترونیک : *  
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  

  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تجارت الکترونیک کلهر می باشد.