تغییر اندازه فونت:

اخبار

چگونه یک تیزر تبلیغاتی ساخته می شود
« اول صبح است. پدرخانواده با چند عدد نان و یک بسته وارد می شود. به جزمادر، همه اهل خانواده هنوز کاملاٌ بیدار نشده اند. بسته گشوده می شود، کره... روی میزصبحانه قرارمی گیرد و بقیه اعضاء خانواده به سرعت برای رسیدن به این کالا ازیکدیگر سبقت می گیرند». درانتهای این داستان چندین ثانیه ای همه مشغول خوردن صبحانه با کره... هستند درحالیکه پدرخانواده بی نصیب مانده است.

 

 


برای پخش این چند ثانیه تیزرتلویزیونی، چه مراحلی طی می شود؟ چه عواملی در ساخت تیزرهمکاری می کنند؟ سازندگان تیزرچگونه و براساس چه پیش فرض هایی، یک سفارش را به مرحله تولید می رسانند؟ نشریه « دانش تبلیغات » به منظورآگاهی خوانندگان محترم، این مسائل را در گزارشی که درپی می آید تقدیم می کند.

دریافت سفارش

صاحبان کالا و خدمات برای ساخت یک تیزر تلویزیونی معمولاً به دو روش عمل می کنند. برخی ازمشتریان تمامی کارهای تبلیغاتی خود را به یک شرکت تبلیغاتی و سازندۀ تیزر واگذارمی کنند و برخی دیگر نیز به شکل موردی و مقطعی، سفارش ساخت می دهند.

درروش واگذاری کامل کارهای تبلیغاتی، ابتدا یک مدیرپروژه برای کارتعیین می شود که دراصطلاح علمی آن به آن Account manager می گویند.

مدیرپروژه، رابط شرکت تبلیغاتی با مشتری و حافظ منافع دو طرف خواهد بود. دراین روش مشتری مبلغی را به عنوان بودجه تبلیغاتی به مدیر پروژه اعلام می کند و او نیز این بودجه را براساس نیازهای مشتری تقسیم می کند به شکلی که تمامی کارهای او را دربربگیرد.برای مثال مدیرپروژه ازجمع بودجه اعلام شده مشتری مبلغی را بابت بیلبورد و تبلیغات محیطی و بخشی را بابت ساخت تیزر درنظرمی گیرد و گاهی ممکن است تمامی این بودجه براساس دیدگاه های مشتری به یک مورد خاص محدود شود.

مرحله تعیین ایده و سناریونویسی

درساخت یک تیزرتلویزیونی، اززمان دریافت سفارش تا تولید، مراحل مختلفی پیش بینی شده است. دراولین مرحله، مدیرپروژه برای رسیدن به یک ایده تبلیغاتی، معمولاً جلساتی را که به آن Storming brain یا « طوفان فکری» می گویند برگزارمی کند. هدف ازاین جلسه، رسیدن به ایده مناسب و مشترک دربارۀ تیزر، براساس نیازها ی مشتری است. دراین جلسه درواقع برنامه تبلیغاتی Campaign طراحی می شود و درآن تمامی افراد صاحب فکر و تخصص حضور دارند و ایده های مختلف بررسی و مناسب ترین آن، انتخاب و شکل می گیرد.

برای مثال وقتی که قراراست برا ی « کره اطلس طلایی» تیزر ساخته شود، درجلسه یادشده بحث می شود که تیزر چه فرمی داشته باشد، رویکرد آن چگونه باشد؟ طنز، شعر، موزیکال یا informative ( اطلاع رسانی) باشد؟ پس ازآن، ایده اولیه شکل می گیرد و مدیرپروژه که به نمایندگی ازطرف مشتری درجلسه حضوردارد، ایدۀ اولیه را تأیید می کند.

پس ازشکل گیری این ایده تبلیغاتی، طرح اولیه واردگروه اجرایی می شود تا به شکل یک سناریو برای تیزر درآید. ازاین پس درجلسات دیگری، درمورد نگارش های مختلف سناریو توافق صورت می گیرد و سناریوهای نهایی درآن جلسات مشخص می شود.

مرحله تولید فنی

زمانی که سناریوی یک تیزرنهایی شد، مرحله تولید فنی آن آغازمی شود. دراین مرحله همه عوامل ساخت یک تیزرازجمله کارگردان، تصویربردار، دکوراتور، گریمور(درصورت نیاز) نورپرداز، ادیتور(مونتاژ کننده فیلم)، آهنگساز و گوینده متن واردکار می شوند. با برگزاری جلساتی، ضمن مشخص شدن زمان تصویربرداری، نیازهای کارگردان به مدیرتدارکات اعلام و تمامی وسایل مورد نیاز مانند وسایل صحنه Access و دکورها تهیه می شود. درپایان نیزبازیگران مورد نظرانتخاب و کارتصویربرداری مطابق برنامه زمان بندی شده، آغاز می شود. روند تصویربرداری به نسبت سناریو می تواند ازچند ساعت تا چند روز به طول بیانجامد.

پس از پایان کار تصویربرداری، فیلم به بخش مونتاژ منتقل شده و درآن تمامی تصاویرمورد نظر (راش ها) انتخاب و مونتاژمی شوند. دراین مرحله، مونتاژ به معنی تدوین است.

مرحله مونتاژ

درمرحله مونتاژ، برخی کارها به صورت خطی مونتاژمی شوند، یعنی درواقع به صورت روایت تصاویردرکنارهم قرارمی گیرند. برای مثال اطلس طلایی یک داستان دارد و مونتاژ این تیزر یک مونتاژ« روایی» محسوب می شود. یعنی شخصی درآشپزخانه نشسته و درحال خوردن صبحانه است و هرلقمه ای که درست می کند توسط یکی از افراد خانواده ربوده می شود. بنابراین دراینجا مونتاژ درواقع یک داستان را روایت می کند. درشکل دیگری ازمونتاژ، با یک سری تصاویرکه داستان خاصی ندارد روبه رو هستیم.

برای مثال، درتیر مروبوط به تلویزیون پارس، تعدادی تصویر براساس یک سری اطلاعات کنارهم قرارمی گیرند. دراین شکل ازمونتاژ، داستان وجود ندارد بلکه به خصوصیات کالا به صورت واقعی اشاره می شود. به این نوع مونتاژ « غیرروایی» یا informative گفته می شود. پس از مرحلۀ ابتدایی مونتاژ، مرحلهPost Production وجود دارد که درآن تصحیح رنگ، ایجاد جلوه های ویژه و هرکاردیگری برروی تصاویربه منظور کامل شدن نیاز مشتری انجام می شود. سپس تصویر نهایی شده برای ساخت موسیقی به آهنگساز داده می شود و همزمان از گوینده های متن نیز برای خواندن متن دعوت می گردد. انتخاب گویندۀ متن و آهنگساز براساس نوع سفارش دریافتی از مشتری است.

با پایان گرفتن کارساخت آهنگ و متن، مرحله مونتاژ تیزر نهایی شده است.

تأیید فنی تیزر

پس ازآنکه مرحله تولید و مونتاژ پایان یافت، مدیرشرکت تبلیغاتی، تیزرنهایی را از نظرزیبایی، برد تبلیغاتی، تأثیرگذاری و مسائل مختلف بازبینی کرده و نظرمی دهد. دراین مرحله تیزرممکن است اصلاح، تأیید یا رد شود و درصورت وجود نظرات اصلاحی، مجدداً به مراحل قبلی باز می گردد. با انجام این کار، مدیرشرکت تبلیغاتی، تیزرساخته شده را تأیید و آن را برای تصویب نزد مشتری می فرستد و یا از او برای دیدن تیزردعوت می کند. چناچه مشتری خواستار تغییرات و یا اصلاحاتی درتیزر خود باشد، پیشنهادهای او برای اجرا از طریق مدیرپروژه به مدیرتولید داده می شود. با انجام این تغییرات، تیزر به تصویب سفارش دهنده می رسد.

مرحله پخش تیزر

تیزر ساخته شده پس ازتصویب نهایی سفارش دهند، به منظور دریافت مجوز پخش به شورای بازبینی صدا و سیما داده می شود و درصورتی که اصلاح یا تغییراتی برای آن پیش بینی نشود، اداره کل بازرگانی صداو سیما اقدام به صدور مجوز پخش می کند. با دریافت مجوز پخش، با توجه به مسائلی چون نوع کالا و خدمات، مخاطبان کالا، زمان بندی مناسب پخش و نوع شبکه انتخاب و دردفترنمایندگی پذیرش و پخش پیام های بازرگانی صداو سیما نسبت به ذخیره برنامه پخش اقدام می شود.

شرکت تبلیغاتی درمرحله بعدی، به صورت 24 ساعته اقدام به کنترل پخش آگهی های تلویزیونی صدا و سیما می کند تا تیزرآگهی پخش شده را از نظرکیفیت تصویر، صدا، کامل بودن تیزرو زمان پخش، کنترل کرده و با زمان بندی تأیید شده مطابقت می دهد. تمامی این اطلاعات به همراه اطلاعاتی از نحوۀ فعالیت های تبلیغاتی رقبا، به اطلاع سفارش دهنده می رسد.

آرش فرح بخش
۳ تیر ۱۳۹۲ ۲۳:۱۶
تعداد کلیک: ۲,۸۸۴

اظهار نظر

میانگین امتیاز کاربران: 5.0  (4 رای)
camellia
۳ تیر ۱۳۹۲ ۲۳:۴۵

 خیلی متن خوبی بود ممنونم :) جامع و خوب :)


 • +3
 • 0
 • 5
محبی
۱۸ تیر ۱۳۹۲ ۱۱:۱۷

 mamnonam aghai farah bakhsh az matlabe jalebeton omidavram ham vare edame bedin


 • +2
 • 0
 • 5
FARID
۱۸ تیر ۱۳۹۲ ۱۳:۲۰

 shoma khodeton kare tablighati anjam midid aghai farahbakhsh ?


 • پاسخ های کاربران به این نظر
  آرش فرح بخش
  ۱۸ تیر ۱۳۹۲ ۱۴:۰۴

   

  بله حتما,


  • +2
  • 0
  • 5
 • +1
 • 0
 • 5

امتیاز :
 
نام فرستنده :
پست الکترونیک : *  
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  

  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تجارت الکترونیک کلهر می باشد.